Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Sansbeauté zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sansbeauté worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sansbeauté ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Begrippen

2.1 Met ‘u’ wordt bedoeld: de koper. Met ‘SANSBEAUTÉ’ wordt bedoeld: de verkoper.

2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Sansbeauté alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Sansbeauté alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Sansbeauté (www.sansbeaute.nl), in het bestel- en kassaproces en op bestelbevestigingen aangegeven.

2.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief, fax of email.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Sansbeauté zijn vrijblijvend en Sansbeauté behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4.

3.2 Sansbeauté kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sansbeauté. Sansbeauté is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sansbeauté dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal Sansbeauté aangifte doen bij de politie. Sansbeauté behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sansbeauté.

4.3. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door Sansbeauté of derden. Een cadeau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webw

inkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. Sansbeauté kadobonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

4.4 De koper geeft Sansbeauté toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling succesvol te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sansbeauté gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sansbeauté.

Artikel 5. Levering, Transport en Risico

5.1 Sansbeauté streeft naar een leveringstermijn van maximaal drie (3) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Sansbeauté vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen (of de ander overeengekomen levertermijn) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Sansbeauté. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

5.3 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is Sansbeauté gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 15,00 Euro per pakket.

5.4 Bestellingen worden op werkdagen direct verzonden nadat de bestelling volledig voorradig is. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Sansbeauté is verstrekt, door Sansbeauté bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de extra kosten daarvan te zullen dragen.

5.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Sansbeauté gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

5.6 Sansbeauté is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sansbeauté verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten zelf gaat reeds op het moment van levering op de koper over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sansbeauté geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Sansbeauté is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Sansbeauté. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

8.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen v.vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Sansbeauté te melden.

8.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Sansbeauté de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien Sansbeauté hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door Sansbeauté. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft kunt u het product binnen veertien(14) dagen na levering aan Sansbeauté te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door Sansbeauté eventueel reeds ontvangen betaling wordt indien mogelijk binnen twee (2) werkdagen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

8.5 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

8.6 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u deze conform de retourinstructies op de website van Sansbeauté te retourneren. Indien u de retourinstructies volgt, zal Sansbeauté de rechtstreekse kosten voor retourzending dragen. Sansbeauté behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Sansbeauté of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.7 Indien Sansbeauté een klacht gegrond acht, zal Sansbeauté naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sansbeauté en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, of (naar keuze van Sansbeauté) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sansbeauté gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sansbeauté voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.8 De kleuren van de producten op de website kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Sansbeauté is hier niet aansprakelijk voor.

8.9 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Sansbeauté op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sansbeauté kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd juist, volledig en up-to-date is. Sansbeauté is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Sansbeauté is niet aansprakelijk voor verkeerd begrepen bestellingen of communicatie als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sansbeauté, dan wel tussen Sansbeauté en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sansbeauté.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sansbeauté in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sansbeauté gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sansbeauté kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Sansbeauté opgave doet van een adres, is Sansbeauté gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sansbeauté schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Sansbeauté gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sansbeauté deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sansbeauté in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sansbeauté vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Sansbeauté is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Cookies

13.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Sansbeauté gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Sansbeauté in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Sansbeauté geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Sansbeauté, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Sansbeauté behoudt zich het recht voor de Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

Let op: Deze algemene voorwaarden zijn slechts een voorbeeld en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van Sansbeauté. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Let op dat dit punt ook is aangepast voor Sansbeauté en de specifieke locatie en rechterlijke instantie van toepassing kunnen variëren op basis van de juridische vereisten van Sansbeauté. U kunt verdere aanpassingen maken op basis van de specifieke behoeften van Sansbeauté.

Artikel 16. Abonnementsvoorwaarden 

Schendingen

Als u de abonnementsovereenkomst of abonnementsvoorwaarden schendt, behoudt Sansbeauté zich het recht voor om uw abonnement zonder kennisgeving te annuleren.

Verwerking van persoonlijke informatie

Als voorwaarde voor uw abonnement bij Sansbeauté geeft u toestemming aan Sansbeauté om contact met u op te nemen via e-mail en telefoon. U ontvangt e-mails op uw geregistreerde e-mailadres en sms-berichten op het geregistreerde telefoonnummer.

Sansbeauté neemt via e-mail contact met u op met informatie over updates, wijzigingen en verdere informatie over uw lidmaatschap bij Sansbeauté.

U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden voor deze berichten door te antwoorden met 'UITSCHRIJVEN' in een van de e-mails die we u sturen.

Vragen?

In het geval dat u vragen heeft, bent u welkom om een e-mail te sturen naar info@sansbeaute.nl

×